Down to content

Obalski putevi i njihova zaštita

Zbog destrktivnog uticaja talasa, struje voda,  plime i oseke, često u kombinaciji sa zahtevnim rešenjima okoline rešavanje ovih problema je je pravi građevinski izazov.  Tensar može da ponudi inženjerima pouzdan, fleksibilan i ekološki pogodan alternativni predlog armiranom betonu za obaloutvrde. TensartechZidni Sistem sastoji se od armirane zemlje (jednoosnom geomrežom) i pogodnog završnog lica te strukture.

ТеnsarTech Marina zidni sistem sadržan je od betonskih elemenata pogodnih za direktni uticaj sile talasa.  Ove modularne jedinice mogu da se proizvode direktno na gradilištu sa starterima(početne dužine geomreža) koje se kasnije spajaju spojnicama za glavnu dužinu geomreža.  Jednom povezana i spojena spojnicom startna dužina sa glavnom geomrežom predstavlja integralnu geomrežu celom svojom dužinom.


Rečni zidovi su obično izgrađeni korišćenjem TensarTech Modularnog Blok Zidnog Sistema.  Ugradnja predfabrikovanih betonskih modula(segmenata) se vrši bez upotrebe kranova ili rampi i geomreža se prčvršćuje za njih preko veome efikasnog spoja putem polimernih Plavih Konektora.

Za efikasniju zaštitu u oblastima sklonim izraženijim talasima ili povremenim poplavnim talasima, koristi se Tensar MAT vrlo cenovno isplativ bionerazgardiv materijal, koji sprečava eroziju zemljišta i omogućava prirodnoj vegetaciji uspostavljanje i razvoj korenog sistema.

Bez obzira na zahteve vašeg projekta, mi možemo da pomognemo

Dugi niz godina Tensar tehnologija se pokazala idealnom za mnoge pomerske i rečne projekte, koji uključuju morske-obalske zidove, uzdignute puteve, poplavne brane, kanalske restauracije, klizišta, rečne obaloutvrde, kao mnogobrojene tudije i brošure, vama dostupne. Таkođe nudimo potpunu tehničku podršku, koja uključuje stručne savete, specifikacije, crteže, projekte predloga rešenja i redovno besplatne radionice širom UK. 

Primorske i rečne puteve treba zaštiti od erozije? Теnсаr ima odgovor

TensarTech Marine zidni sistem sadržan je od betonskih elemenata pogodnih za direktni uticaj sile talasa.substantial concrete facing units capable of withstanding direct attack by waves. 

U poređenju sa tradicionalnim armirano betonskim strukturama, TensarTech Zidni Sistem nudi niz pogodnosti:

  • Netreba podpor: Jedinstveni modularni blok sistem se jedostavno ugrađuje bez podpore i nisu potrebni ni kranovi ni liftovi za podizanje
  • Nema sušenja betona na gradilištu: suvomontažni predkalupirani sistem jedinica je jako pogodan za jer nezahteva odležavanje pa je moguća izgradnja između plimnih talasa. To takođe smanjuje mogućnost bilo kakvog prljanja ili zagađenja vodotokova
  • Jednostavna ugradnja: najčeće nije potrebno nikakvo predzanje
  • Smanjuje uticaj na životnu sredinu: korišćenjem lokacijskog ili recikliranog materijala sa gradilišta za popunu, smanjuje se emisija CO2
  • Smanjuje cenu izgradnje: jednostavni, brzom gradnjom i upotrebom lokacijskog ili recikliranog materijala, cene i vreme gradnje mogu da se smanje za pola
  • Malo ili bez održavanja: ceo sistem ima projektovani životni vek do 120 godina sa minimalnim održavanjem

Gde se pojavljuje problem erozije tla, Tensar RollMax se javlja kao idealno rešenje:

  • Prirodna zaštita od erozije: stabilizovanje površinskog sloja dok se vegetacija neuspostavi, tada pojačava i poboljšava koreni sistem dugoročno
  • Dodatna kontrola erozije je moguća i proizvodima Tensar-ove sestrinske kompanije, NAG (North American Green)

Need help?